MAP I

 

Image result for evropská unie evropské strukturální a investiční fondy logo ministerstvo školství

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“. 

 

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018 

je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice. 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 

podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR. 

 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve 

správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 

školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především 

společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb. 

 

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným 

dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně 

každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou 

vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního 

projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských 

a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s 

regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně 

specifických problémů a potřeb. 

 

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání 

evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. 

 

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE

 

Spolupráce s veřejností:

    dotazník pro rodiče

    dotazník pro žáky

Vyplněním anonymního elektronického dotazníku pomůžete tomu, aby se naší škole podařilo čerpat dotace na připravované projekty. Projekty povedou ke zlepšení a zkvalitnění práce naší školy.