Povinně zveřejňované informace

 

1. Název

Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena městem Kralovice dne 1. 7. 2002  zřizovací listinou č.j. 203/2002 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.

Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je evidována v Rejstříku škola školských zařízení a je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola

Školní družina

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje:

Podatelna: Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever, Plzeňská 172,

                  331 41 Kralovice

Úřední hodiny: úterý – čtvrtek 9:00 – 12:00 hodin

elektronická adresa podatelny: zspraktickakralovice@seznam.cz  

datová schránka: pbq9sj

telefony: 373 396 548, 736 482 054, 736 482 053
Kontaktní údaje na vedoucího zaměstnance: 736 482 054

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň-sever

Plzeňská ul. č. 172
331 41 Kralovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Je totožná s adresou podatelny organizace.

4.3 Úřední hodiny

Podatelna:

Úterý – čtvrtek 9:00 – 12:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

Základní škola: 373 396 548, 736 482 054

Školní družina: 736 482 053

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zspkralovice.webnode.cz

4.6 Adresa podatelny

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.
 

4.7 Elektronická adresa podatelny

zspraktickakralovice@seznam.cz 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: pbq9sj

5. Případné platby lze poukázat

na účet školy 78-1798860257/0100  (Komerční banka, a.s.)

Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.

6. IČO

70968888

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

-

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Rozpočet

Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Rozpočet v aktuálním roce, Rozpočet v minulém roce,

Střednědobý výhled je zveřejněn na stránkách města Kralovice

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají:

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na zspraktickakralovice@seznam.cz 

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na zspraktickakralovice@seznam.cz 

11. Předpisy

-

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů):

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád školy
Školní řád základní školy

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k poskytování informací

Spisový řád

Provozní řád

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování dokumentů v listinné podobě – 10 Kč za stranu,

Kopírování dokumentů v digitální podobě – 10 Kč za soubor.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány.

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím