Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368"

27.02.2017 09:15

Image result for evropská unie evropské strukturální a investiční fondy logo ministerstvo školství

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“. 

 

Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018 

je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice. 

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 

podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR. 

 

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve 

správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a 

školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především 

společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb. 

 

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným 

dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně 

každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou 

vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního 

projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských 

a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s 

regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně 

specifických problémů a potřeb. 

 

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání 

evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. 

 

Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE

 

Spolupráce s veřejností:

    dotazník pro rodiče

    dotazník pro žáky

Vyplněním anonymního elektronického dotazníku pomůžete tomu, aby se naší škole podařilo čerpat dotace na připravované projekty. Projekty povedou ke zlepšení a zkvalitnění práce naší školy. 

 

 

 

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Kralovice (MAP II.)

 

Město Kralovice je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

 

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Kralovice, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kralovice I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Kralovice nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

 

Do projektu se zapojily všechny školy v území správního obvodu ORP Kralovice se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: https://www.kralovice.mapplzensko.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora/zástupce projektu MAP II. za naši školu: Mgr. Milada Šliková